TREŚCI WYSTĄPIEŃ I OCEN

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI DLA MIASTA RADZIEJÓW ZA ROK 2015

 

Zaopatrzenie ludności w wodę oraz eksploatacja ujęć wody w Radziejowie należy do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EMPEGIEK” Sp. z o.o. w Radziejowie. Z wody dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia korzysta 6150 ludności. Roczna produkcja wody z wodociągu w Radziejowie w roku 2015 wyniosła 350181 m3, średnio 959,4 m3 na dobę. W ramach sprawowanego nadzoru nad jakością wody w roku 2015 z wodociągu w Radziejowie pobrano 15 próbek wody. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EMPEGIEK” Sp. z o.o. w Radziejowie prowadziło kontrolę wewnętrzną jakości wody. Próbki wody pobierano zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Wyniki wody przekazywano niezwłocznie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Radziejowie. W roku 2015 woda z wodociągu w Radziejowie spełniała wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). Mieszkańcy miasta Radziejów w roku 2015 korzystali z wody przydatnej do spożycia przez ludzi i bezpiecznej dla zdrowia.

 

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI DLA GMINY RADZIEJÓW ZA ROK 2015

 

Zaopatrzenie ludności w wodę oraz eksploatacja ujęć wody w miejscowościach Szostka i Płowce należy do Urzędu Gminy w Radziejowie. Z wody dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia korzysta 4558 ludności. Roczna produkcja wody z wodociągu w Szostce w roku 2015 wyniosła 145270 m3, średnio 398 m3 na dobę, natomiast z wodociągu w Płowcach wyniosła 133225 m3, średnio 365 m3 na dobę. W ramach sprawowanego nadzoru nad jakością w roku 2015 z wodociągu w Szostce i Płowcach pobrano 10 próbek wody. Urząd Gminy Radziejów prowadził kontrolę wewnętrzną jakości wody. Próbki wody pobierano zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Wyniki wody przekazywano niezwłocznie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Radziejowie. W dwóch próbkach wody pobranej z wodociągu w Płowcach stwierdzono obecność bakterii grupy coli na poziomie 4 i 5 jtk. oraz w jednej próbce stwierdzono ponadnormatywne przekroczenie manganu na poziomie 71 µg/l. Działania naprawcze podjęte przez administratora spowodowały, że w krótkim czasie woda z tego wodociągu spełniała obowiązujące wymagania pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym. W związku z tym wodę z wodociągu w Płowcach jak i z wodociągu w Szostce określono jako spełniającą wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI DLA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI ZA ROK 2015

 

Zaopatrzenie ludności w wodę oraz eksploatacja ujęć wody w miejscowości Zborowiec i Rogalin należy do Zakładu Komunalnego w Piotrkowie Kuj. Z wody dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia korzysta 8995 ludności. Roczna produkcja wody z wodociągu w Zborowcu w roku 2015 wyniosła 449315 m3, średnio 1231 m3na dobę, natomiast z wodociągu w Rogalinie wyniosła 36500 m3, średnio 100 m3 na dobę. W ramach sprawowanego nadzoru nad jakością wody w roku 2015 z wodociągu w Zborowcu i w Rogalinie pobrano 18 próbek wody. Zakład Komunalny w Piotrkowie Kuj. prowadził kontrolę wewnętrzną jakości wody. Próbki wody pobierano zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Wyniki wody przekazywano niezwłocznie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Radziejowie. W roku 2015 w dwóch próbkach wody pobrane z wodociągu w Rogalinie stwierdzono ponadnormatywne przekroczenie normy mętności na poziome 2 i 2,1 NTU oraz manganu na poziomie 74 µg/l. W związku z tym woda z wodociągu w Rogalinie nie spełniała wymagań fizykochemicznych określonych w załączniku 3B rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie wydał na w/w wodociąg decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia. W trakcie trwania decyzji wodociąg ten produkował wodę o podwyższonych parametrach fizykochemicznych, które nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego. Na koniec 2015 roku woda z wodociągu w Zborowcu i Rogalinie spełniała wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). Zlokalizowana na terenie miasta i gminy w Piotrkowie Kuj. Proszkownia Mleka posiada własne ujęcie wody. Z ujęcia wody przy Proszkowni Mleka w Piotrkowie Kuj. w ramach sprawowanego nadzoru nad jakością wody w roku 2015 pobrano 4 próbki wody. Proszkownia Mleka prowadziła kontrolę wewnętrzną jakości wody. Próbki wody pobierano zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Wyniki wody przekazywano niezwłocznie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Radziejowie. W roku 2015 woda z wodociągu przy Proszkowni Mleka w Piotrkowie Kuj. spełniała wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

 

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI DLA GMINY OSIĘCINY ZA ROK 2015

 

Zaopatrzenie ludności w wodę oraz eksploatacja ujęć wody w miejscowościach Osięciny i Włodzimierka należy do Spółdzielni „Jutrzenka” w Osięcinach. Z wody dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia korzysta 8243 ludności. Roczna produkcja wody z wodociągu w Osięcinach w roku 2015 wyniosła 357700 m3, średnio 980 m3 na dobę, a z wodociągu we Włodzimierce 302950 m3, średnio 830 m3 na dobę. W ramach sprawowanego nadzoru nad jakością wody w roku 2015 z wodociągu w Osięcinach i Włodzimierce pobrano 9 próbek wody. Spółdzielnia „Jutrzenka” w Osięcinach prowadziła kontrolę wewnętrzną jakości wody. Próbki wody pobierano zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Wyniki wody przekazywano niezwłocznie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Radziejowie. W roku 2015 odnotowano 1 skargę złożoną przez mieszkańców miejscowości Kościelna Wieś, gm. Osięciny, dotyczącą niewłaściwej jakości wody w wodociągu we Włodzimierce. W związku z powyższym pobrano próbki wody ze stałych punktów monitoringowych oraz punktu dodatkowo wyznaczonego przez administratora wodociągu. W badanych próbkach stwierdzono przekroczenie parametrów fizykochemicznych (mętność, mangan i żelazo). W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie wydał decyzję o warunkowej przydatności wody. W związku z nie wykonaniem zaleceń decyzji w wodociągu we Włodzimierce, gm. Osięciny, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie wystawił na administratora tego wodociągu tj. Prezesa Spółdzielni „Jutrzenka” w Osięcinach upomnienie. Na koniec roku 2015 woda z wodociągu w Osięcinach i Włodzimierce spełniała wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

 

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI DLA GMINY DOBRE ZA ROK 2015

 

Zaopatrzenie ludności w wodę oraz eksploatacja ujęć wody w miejscowościach Dobre i Krzywosądz należy do Urzędu Gminy w Dobrem. Z wody dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia korzysta 5500 ludności. Roczna produkcja wody z wodociągu w Dobrem w roku 2015 wyniosła 262435 m3, średnio 719 m3 na dobę, natomiast z wodociągu w Krzywosądzy wyniosła 94170 m3, średnio 258 m3 na dobę. W ramach sprawowanego nadzoru nad jakością wody w roku 2015 z wodociągu w Dobrem i Krzywosądzy pobrano 10 próbek wody. Urząd Gminy w Dobrem prowadził kontrolę wewnętrzną jakości wody. Próbki wody pobierano zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. . Wyniki wody przekazywano niezwłocznie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Radziejowie. W roku 2015 woda z wodociągu w Dobrem i w Krzywosądzy spełniała wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). Mieszkańcy gminy Dobre w roku 2015 korzystali z wody przydatnej do spożycia przez ludzi i bezpiecznej dla zdrowia.

 

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI DLA GMINY BYTOŃ ZA ROK 2015

 

Zaopatrzenie ludności w wodę oraz eksploatacja ujęć wody w miejscowościach Bytoń i Witowo należy do Przedsiębiorstwa Obsługi Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej „ROLBYT” w Bytoniu. Z wody dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia korzysta 3754 osób. Roczna produkcja wody z wodociągu w Bytoniu w roku 2015 wyniosła 91615 m3, średnio 251 m3 na dobę, natomiast z wodociągu w Witowie wyniosła 44165 m3, średnio 121 m3 na dobę. W ramach sprawowanego nadzoru nad jakością wody w roku 2015 z wodociągu w Bytoniu i w Witowie pobrano 8 próbek wody. Przedsiębiorstwo Obsługi Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej „ROLBYT” w Bytoniu prowadził kontrolę wewnętrzną jakości wody. Próbki wody pobierano zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Wyniki wody przekazywano niezwłocznie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Radziejowie. W roku 2015 woda z wodociągu w Bytoniu i w Witowie spełniała wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). Mieszkańcy gminy Bytoń w roku 2015 korzystali z wody przydatnej do spożycia przez ludzi i bezpiecznej dla zdrowia.

 

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI DLA GMINY TOPÓLKA ZA ROK 2015

 

Zaopatrzenie ludności w wodę oraz eksploatacja ujęć wody w miejscowościach Paniewo i Orle należy do Urzędu Gminy w Topólce. Z wody dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia korzysta 5200 ludności. Roczna produkcja wody z wodociągu w Paniewie w roku 2015 wyniosła 169360 m3, średnio 464 m3 na dobę, natomiast z wodociągu w Orlu wyniosła 181770 m3, średnio 498 m3 na dobę. W ramach sprawowanego nadzoru nad jakością wody w roku 2015 z wodociągu w Paniewie i w Orlu pobrano 8 próbek wody. Urząd Gminy w Topólce prowadził kontrolę wewnętrzną jakości wody. Próbki wody pobierano zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Wyniki wody przekazywano niezwłocznie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Radziejowie. W roku 2015 woda z wodociągu w Paniewie i w Orlu spełniała wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). Mieszkańcy gminy Topólka w roku 2015 korzystali z wody przydatnej do spożycia przez ludzi i bezpiecznej dla zdrowia.

 

 

 

  

 

 

    

 

 

 

Ocena warunków higieniczno-sanitarnych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2012 r. na terenie powiatu radziejowskiego

 

 

Organizatorem wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży była Szkoła Podstawowa im. Jana Kasprowicza w Piotrkowie Kuj. Zimowisko zorganizowano w dniach 13-18.02.2012 r., w godz. 9.00-14.00. Zimowisko liczyło 35 uczestników ( 15 chłopców i 20 dziewcząt) w wieku 7-13 lat. Opiekę nad uczestnikami zimowiska sprawowało 3 opiekunów oraz kierownik zimowiska. Pielęgniarka obecna była przez cały czas trwania zimowiska w szkolnym gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Uczestnicy zimowiska otrzymywali codziennie pełne wyżywienie: śniadanie oraz obiad dwudaniowy. Stawka żywieniowa na 1 dziecko wynosiła 15 zł. Z posiłków dofinansowanych korzystało 14 dzieci (MGOPS). Na potrzeby zimowiska wykorzystano następujące pomieszczenia: stołówka, świetlica, sala gimnastyczna, pracownia komputerowa, 1 sala lekcyjna. W trakcie trwania wypoczynku nie było przypadków zachorowań, zatruć, wypadków i urazów.

 

Wspólnie z pracownikiem pionu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia przeprowadzono z uczestnikami wypoczynku pogadankę na temat używania substancji psychoaktywnych. Ponadto organizatorowi wypoczynku zostały przekazane ulotki „STOP DOPALACZOM” adresowane do młodzieży i rodziców ( łącznie 80 sztuk).

Przekazano również inne ulotki tematycznie związane z promocją zdrowego stylu życia i profilaktyką uzależnień. Uczestnicy wypoczynku podczas zajęć świetlicowych wykonywali własne ulotki dotyczące skutków zdrowotnych palenia tytoniu.

 

Ocena wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2011 na terenie powiatu radziejowskiego

W roku 2011 na terenie powiatu radziejowskiego funkcjonowała jedna placówka wypoczynku dzieci i młodzieży (półkolonie dochodzące zorganizowane w miejscu zamieszkania). Organizatorem placówki wypoczynku była Szkoła Podstawowa im. Jana Kasprowicza w Piotrkowie Kujawskim. W sprawowaniu nadzoru nad placówkami wypoczynku nie było trudności. Nad uczestnikami opiekę sprawowała odpowiednia ilość opiekunów. W szkolnym gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przez cały okres trwania wypoczynku obecna była pielęgniarka. Szkoła zapewnia uczestnikom wyżywienie w związku z tym nadzór nad placówką sprawowany jest wspólnie z Sekcją Nadzoru nad Żywnością, Żywieniem i Przedmiotami Użytku. Warunki pobytu dzieci i młodzieży w placówkach nauczania i wychowania należy ocenić jako dobre.

Ponadto przeprowadzono jedną kontrolę interwencyjną Ośrodka Wczasowego w Połajewie, gm. Piotrków Kujawski. W ośrodku zorganizowany został obóz dla dzieci, który nie został zgłoszony i zarejestrowany na stronach MEN. Kontrola odbyła się w związku ze skargą telefoniczną, która dotyczyła złych warunków sanitarnych w ośrodku. Kontrola wykazała, że zorganizowano 1 turnus obozu, na którym przebywało 15 dzieci i 3 opiekunów. Na terenie ośrodka znajdowały się 3 domki wczasowe, każdy na 6 miejsc noclegowych. Stan sanitarny obiektów i otoczenia był dobry, nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

 

Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu radziejowskiego za I półrocze 2011 roku

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę

W ewidencji Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Radziejowie znajduje się 16 wodociągów, w tym 14 wodociągów o produkcji wody od 100 – 1000 m3/d i 2 wodociągi o produkcji wody 1000 – 10000 m3/d. Woda przeznaczona do zbiorowego zaopatrzenia ludności pozyskiwana jest w 100% z ujęć wody podziemnej. Zgodnie z założonym harmonogramem w pierwszej połowie roku skontrolowano 11 wodociągów. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody pobrał do badania 36 prób wody z punktów kontrolnych na stacjach uzdatniania wody oraz u odbiorców z wszystkich stref zaopatrzenia powiatu w wodę. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym w ramach monitoringu przeglądowego i kontrolnego. W I półroczu 2011 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał 1 decyzję merytoryczną dotyczącą niewłaściwej jakości wody pod względem fizykochemicznym – przekroczenie jonu amonowego (1,32 mg/l) w wodociągu w Piotrkowie Kujawskim. Po upływie terminu wykonalności decyzji administrator wodociągów przedłożył pozytywne wyniki wody i obecnie w w/w wodociągu jakość wody odpowiada rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Obecnie w stacji uzdatniania wody w Piotrkowie Kujawskim przeprowadzana jest gruntowna modernizacja. Zakończenie prac modernizacyjnych zgodnie z przedłożonym pismem od wykonawcy przewidziane jest na koniec roku. Ponadto w trzech wodociągach tj. wodociąg Witowo, wodociąg Bytoń i wodociąg Osięciny stwierdzono niewielkie przekroczenia parametrów fizykochemicznych (mętność i żelazo), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wystawił decyzje płatnicze, a administratorzy w/w wodociągów doprowadzili wodę do właściwej jakości, wykonali badania wody i przedłożyli pozytywne wyniki badań wody.

 

Ocena higieny procesu nauczania - uczenia się w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2010/2011

Pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej pionu higieny dzieci i młodzieży skontrolował szkoły podstawowe z terenu powiatu w zakresie realizacji wymagań higieny procesu nauczania w odniesieniu do dzieci 5-6 letnich, uczniów klas I-II oraz klas IV-VI. Ocenie podlegały warunki nauki i pobytu w szkole. Ocena została sporządzona na podstawie poradnika opracowanego przez Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Kontrole obejmowały m.in. stan sanitarno – higieniczny placówek, infrastrukturę szkół i terenu, analizę dziennych i tygodniowych planów lekcji, asortyment sklepików szkolnych. Stwierdzono, że skontrolowane szkoły zapewniły właściwy stan sanitarno – higieniczny na poziomie dobrym. Szkoły stworzyły warunki najmłodszym uczniom poprzez wygospodarowanie miejsc na pozostawianie podręczników i pomocy szkolnych, możliwość korzystania z posiłków w szkole, organizację zajęć ruchowych na świeżym powietrzu. Zalecenia dokonania analizy i poprawy w odniesieniu do określonych obszarów obejmowały m.in.:

·         zapewnić uczniom dostęp do bieżącej ciepłej wody we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych,

·         zapewnić nie kolizyjne wejście do szkoły dla najmłodszych dzieci,

·         uwzględnić w asortymencie sklepików szkolnych produkty zalecane w żywieniu dzieci,

·         zapewnić dzieciom z oddziałów przedszkolnych ciepłe posiłki.

 

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 2010 r., Nr 218 poz.1696) organizator wypoczynku może zorganizować wypoczynek dla dzieci i młodzieży po przedstawieniu kuratorowi oświaty, właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora, zgłoszenia wypoczynku zgodnie ze wzorem określonym do rozporządzenia (zał.1).

Zgłoszenie wypoczynku powinno zawierać:

- dane dotyczące organizatora wypoczynku

- informację o formie wypoczynku

- czas trwania, liczbę uczestników

- dane dotyczące kwalifikacji kierownika wypoczynku, pracowników pedagogicznych, wolontariuszy

- informację nt. programu pracy z dziećmi i młodzieżą

- informację nt. rodzaju zakwaterowania, miejsca wypoczynku i opieki medycznej podczas wypoczynku

- informację nt. przebiegu trasy obozu wędrownego – w przypadku obozów wędrownych

Organizator wypoczynku przedstawia kuratorowi oświaty zgłoszenie w wersji papierowej i elektronicznej nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku.

Kurator oświaty w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia wypoczynku wydaje organizatorowi zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku. Niezwłocznie po wydaniu zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku, kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora wypoczynku podaje do publicznej wiadomości informację o wydanych zaświadczeniach o zgłoszeniu wypoczynku poprzez umieszczenie w publicznej bazie danych.

Obiekt albo teren, w którym ma być zorganizowany wypoczynek, musi spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno – sanitarnych oraz ochrony środowiska.

Organizator wypoczynku jest obowiązany zapewnić uczestnikom wypoczynku bezpieczne i higieniczne warunki zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia.

Nadzór nad wypoczynkiem sprawuje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku. W przypadku prowadzenia wypoczynku niezgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności stwierdzenia warunków zagrażających zdrowiu lub bezpieczeństwu uczestników wypoczynku, organ sprawujący nadzór nad wypoczynkiem może zawiesić prowadzenie wypoczynku przez organizatora lub – w przypadku otrzymania wniosku odpowiedniego organu – zdecydować o zakończeniu prowadzenia wypoczynku przez organizatora.

W tym przypadku organizator wypoczynku jest obowiązany przenieść uczestników do innego obiektu, spełniającego warunki wymagane odrębnymi przepisami, lub zapewnić uczestnikom niezwłoczny powrót do miejsca zamieszkania.

Szczegółowe informacje dotyczące wypoczynku, jego elektronicznej rejestracji, sposobu wypełniania formularza zgłoszenia on- line dostępne są w Internecie na stronie  http://wypoczynek.men.gov.pl/

W przypadku obozów organizowanych pod namiotami obowiązują wymagania wynikające z zapisów ww. rozporządzenia oraz Instrukcji Głównego Inspektora Sanitarnego z czerwca 2010 roku w sprawie wymagań higieniczno – sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami.

 

 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY „WODA DLA DUŻYCH MIAST ’’

 

 

OCENA JAKOŚCI WODY W POWIECIE RADZIEJOWSKIM

 

 

Woda stanowi podstawowy składnik niezbędny do utrzymania życia na naszej planecie. Około 75% powierzchni Ziemi pokrywają morza i oceany. Ogólną objętość wody szacuje się na około 2 x 1018 m3, z czego absolutna większość to wody słone, a zaledwie 0,025%, tj. 500 000 km3  to wody słodkie ( podziemne i powierzchniowe). Krążenie wody      w przyrodzie oraz to, iż jest ona dobrym rozpuszczalnikiem, powoduje, że w naturze nie występuje jako czysty chemicznie związek. Jest woda zawsze rozcieńczonym roztworem soli, kwasów, zasad i gazów. Oprócz substancji rozpuszczonych mogą być w niej obecne związki koloidalne i zawieszone, a ich ilości w wodach naturalnych mogą się znacznie różnić i zależą zarówno od czynników naturalnych, jak i ludzkich.

Poziom zanieczyszczenia ujmowanych wód, w tym obecność w nich trudnych do usunięcia i często szkodliwych dla ludzi zanieczyszczeń antropogenicznych i mikrobiologicznych, zmusza do doskonalenia układów technologicznych oczyszczania wody. Wiąże się to z koniecznością wdrażania nowych niekonwencjonalnych i wysokoefektywnych procesów. Rosnące wymagania dotyczące składu fizykochemicznego  i bakteriologicznego wody są wynikiem poznania zagrożeń dla zdrowia człowieka wywołanych obecnością w wodzie substancji pochodzenia naturalnego i antropogenicznego oraz ciągle możliwym zagrożeniem epidemiologicznym. Parametry jakościowe wody przeznaczonej do spożycia określają odpowiednie przepisy Unii Europejskiej i Światowej Organizacji Zdrowia, a w Polsce Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wraz ze zmianą z dnia 20 kwietnia 2010r. Powyższe rozporządzenia podają szczegółowe wytyczne co do parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych, jakim powinna się charakteryzować woda pitna. Przepisy te regulują również częstotliwość monitoringu i miejsca pobierania wody do badan w sieciach wodociągowych. Woda używana do picia oraz na potrzeby wielu gałęzi przemysłu spożywczego nie może zawierać nadmiernej ilości drobnoustrojów, zwłaszcza chorobotwórczych. Dlatego przed wprowadzeniem do sieci wodociągowej jest uzdatniana i odkażana.

 

 

Oto krótka charakterystyka jakości ujmowanych wód głębinowych na terenie powiatu radziejowskiego.

 

Pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Radziejowie znajduje się 16 wodociągów, w tym dwa są raportowane do UE. Największy odsetek wodociągów stanowią urządzenia  o wydajności 100- 1000m3/dobę, co stanowi 87,5 % ogółu nadzorowanych wodociągów. Wodociągi 1000-10000 m3/dobę stanowią 12,5% ogółu wodociągów. Woda przeznaczona do zbiorowego zaopatrzenia ludności uzyskiwana                       jest w 100%  z ujęcia wody podziemnej (woda gruntowej). Wodociągi zasilane z tych ujęć stanowią podstawowe źródło zaopatrzenia ludności miast i wsi w wodę przeznaczoną do spożycia.

W roku 2010 kontynuowano monitorowanie jakości wody przeznaczonej do spożycia wykonując badania kontrolne i przeglądowe z 16 wodociągów. Częstotliwość pobierania próbek dostosowana była do wielkości produkcji wody i ilości odbiorców. Wyznaczono 47 punktów poboru próbek. Były one usytuowane w stacjach uzdatniania wody oraz w wyznaczonych miejscach na sieci wodociągowej tj. u odbiorców.

W 2010 roku nastąpiła zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, która wprowadziła zmiany dla niektórych parametrów. Zgodnie z w/w rozporządzeniem w wodzie do spożycia nienormowana jest maksymalna, dopuszczalna liczba bakterii heterotroficznych tj. ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC po 72h- bez nieprawidłowych zmian. 

Podstawą oceny w monitoringu kontrolnym są następujące parametry:

-wskaźniki fizyczne i organoleptyczne: mętność, barwa, zapach, smak, odczyn, przewodność właściwa

- parametry chemiczne: jon amonowy

- parametry mikrobiologiczne: bakterie grupy coli, Escherichia coli.

Natomiast podstawą oceny w monitoringu przeglądowym są następujące parametry:

- parametry chemiczne: żelazo, mangan,  fluorki, cyjanki, chlorki, azotany, azotyny, siarczany, sód, magnez, bromiany, Σ chlorynów i chloranów, OWO, Benzo(a)piren, WWA, antymon, arsen, chrom ogólny, glin, kadm, miedź, nikiel, ołów, rtęć, Σ THM, Σ Trichloroeten i Tetrachloroeten, 1,2 Dichloroetan, benzen, pestycydy, Σ pestycydów.

- parametry mikrobiologiczne: Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. (22±2)ºC, Enterokoki.

 

 

L.p.

Nazwa wodociągu

Produkcja wody m3/d

Liczba ludności zaopatrywanej

Materiały z których wykonana jest sieć

Stosowane metody uzdatniania wody

Ocena jakości wody zgodnie z

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

1.

Wodociąg o produkcji wody 100-1000m³/d w Dobrem

351,6

2500

azbestocement PCV

stalowe

 

odżelazianie

odmanganianie

filtracja

odpowiada

 

 

 

 

2.

Wodociąg o produkcji wody 100-1000 m³/d w Krzywosądzy, gm. Dobre

204,7

1200

azbestocement PCV

stalowe

 

odżelazianie

odpowiada

 

 

 

 

3.

Wodociąg o produkcji wody 100-1000m³/d w Bronisławie, gm. Dobre

102,2

480

azbestocementżeliwne

PCV

stal

 

odżelazianie

odpowiada

4.

Wodociąg o produkcji wody 100-1000m³/d

w Osięcinach

596,6

 

2500

azbestocementPCV

stalowe

 

odżelazianie

odpowiada

5

Wodociąg o produkcji wody 100-1000m³/d

w Latkowie, gm. Osięciny

174,5

1000

azbestocementPCV

stalowe

 

odżelazianie

odpowiada

6.

 

 

 

 

 

Wodociąg o produkcji wody 100-1000m³/d

we Włodzimierze gm. Osięciny

548,1

 

2500

azbestocementPCV

odżelazianie

odpowiada

7.

Wodociąg o produkcji wody1000-10000m³/d uj. Główne ,uj. Meprozet

w Radziejowie 

 

604

6000

azbestocementPCV

żeliwnych

stalowych

 

odżelazianie

filtracja

odpowiada

8.

Wodociąg o produkcji wody 100-1000m³/d

w Płowcach, gm. Radziejów

 

412,0

 

1300

azbestocementPCV

 

odżelazianie

filtracja

odpowiada

9.

Wodociąg o produkcji wody 100-1000m³/d

w Szostce, gm. Radziejów

 

 

 

286,9

 

2400

azbestocementPCV

 

odżelazianie

filtracja

odpowiada

10

Wodociąg o produkcji wody 1000-10000m³/d w Piotrkowie Kuj., Zborowiec

1200

8500

azbestocementPCV

stalowych

 

odżelazianie

filtracja

nie odpowiada

pod względem fizykochemicznym

(przekroczenie normy jonu amonowego)

11

Wodociąg o produkcji wody 100-1000m³/d

w Rogalinie, gm. Piotrków Kuj.

100

100

PCV

 

odżelazianie

odpowiada

12

 

 

 

 

Wodociąg o produkcji wody 100-1000m³/d

w Bytoniu

 

132,5

1000

azbestocementPCV

 

odżelazianie odmanganianie

odpowiada

13

Wodociąg o produkcji wody 100-1000m³/d

w Witowie, gm. Bytoń

 

102,3

1300

azbestocementPCV

 

odżelazianie

odmanganianie

odpowiada

14

Wodociąg o produkcji wody 100-1000m³/d w Paniewie, gm. Topólka

 

168,3

3850

azbestocementPCV

 

odżelazianie

odpowiada

15

Wodociąg o produkcji wody 100-1000m³/d w Orlu, gm. Topólka

 

 

427,2

500

PCV

 

odżelazianie

odpowiada

16

Wodociąg o produkcji wody 100-1000m³/d w Proszkowni Mleka w Piotrkowie Kuj.

 

980

100

PCV

odżelazianie

odmanganianie

odpowiada

 

 

Podsumowując woda ujmowana w powiecie radziejowskim jest bezpieczna dla zdrowia  i życia. Skuteczny monitoring wody pozwala na szybkie usunięcie problemu ( np. przekroczeń parametrów). Należy jednak zauważyć , że spożywanie wód głębinowych, które wykazują niewłaściwe  parametry mikrobiologiczne niesie ze sobą  zagrożenie zdrowia wynikające z braku przestrzegania zasad higieny w trakcie ich pobierania oraz przechowywania. Gotowanie wody zabija bakterie i wirusy oraz wytrąca  w postaci kamienia zawarty w niej wapń i magnez.

 

 

 

wytworzył: Katarzyna Szymska, Agnieszka Rosiek, Anna Wojciechowska

wprowadził: Katarzyna Staśkowiak

ostatnia zmiana: 16.03.2012.