STATUT

STATUT

POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

W RADZIEJOWIE

 

§1

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radziejowie, zwana dalej „Powiatową Stacją", działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§2

 

Uprawnienia podmiotu tworzącego w stosunku do Powiatowej Stacji posiada Wojewoda Kujawsko - Pomorski.

 

§3

 

1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Radziejów.

2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat radziejowski.

3. Obowiązująca powszechnie nazwa skrócona Powiatowej Stacji to „PSSE w Radziejowie”.

 

§4

 

Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa.

 

§5

 

1. Działalnością Powiatowej   Stacji  kieruje  Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w Radziejowie, zwany dalej „Powiatowym Inspektorem” – jako organ rządowej administracji zespolonej w powiecie.

2. Powiatowy Inspektor jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji, reprezentuje ją na zewnątrz i wykonuje czynności pracodawcy wobec wszystkich pracowników Powiatowej Stacji.

 

§6

 

1. Powiatowa  Stacja zapewnia obsługę Powiatowego Inspektora w zakresie realizacji jego zadań oraz realizacji podstawowych celów działalności Inspekcji Sanitarnej, do których należą:

   1) ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych;

   2) zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;

   3) kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.

2. Cele, o których mowa w ust. 1, realizowane są w szczególności poprzez:

   1) nadzorowanie oraz egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;

   2) prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej          stwierdzenia;

   3) prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

   4) sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówek wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;

   5) nadzorowanie warunków higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji;

   6) nadzorowanie bezpieczeństwa żywności i żywienia, materiałów i wyrobów do kontaktów z żywności i kosmetyków;

   7) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;

   8) wykonywanie badań laboratoryjnych i pomiarów środowiskowych;

   9) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;

   10) działalność przeciwepidemiczną;

   11) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno – sanitarnego;

   12) wydawanie decyzji, wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

   13) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;

   14) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;

   15) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;

   16) sporządzanie sprawozdań zgodnie z „Programem badań statystycznych statystyki publicznej”;

   17) prowadzenie spraw administracyjnych, organizacyjnych, gospodarczych, finansowych, pracowniczych.

 

§7

 

Powiatowa Stacja może prowadzić nie wyodrębnioną organizacyjnie działalność wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie, polegającą m.in. na świadczeniu usług.

 

 

 §8

 

1.  W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1)  Oddziała Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego;

2)  Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

3)  Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

4)  Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

5)  Stanowisko Pracy Radca Prawny.

 

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.

 

 

wytworzył: Katarzyna Staśkowiak

wprowadził: Katarzyna Staśkowiak

ostatnia zmiana: 07.12.2011.