STATUS PRAWNY

Państwowa Inspekcja Sanitarna podlega ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

 

Państwową Inspekcją Sanitarną kieruje Główny Inspektor Sanitarny jako centralny organ administracji rządowej.

 

Główny Inspektor Sanitarny koordynuje i nadzoruje ustawową działalność państwowych wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektorów sanitarnych.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie wykonuje zadania przy pomocy podległej mu Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Radziejowie.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Radziejowie jest zakładem opieki zdrowotnej, finansowanym z budżetu państwa. W rozumieniu przepisów o zakładach opieki zdrowotnej – uprawnienia organu założycielskiego w stosunku do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Radziejowie posiada minister właściwy do spraw zdrowia.

 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie powołuje i odwołuje Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego z udziałem wojewody. Zastępcę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie powołuje i odwołuje Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie.

W postępowaniu administracyjnym Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy jest organem wyższego stopnia w stosunku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Radziejowie jest zakładem opieki zdrowotnej, wpisanym do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Ministra Zdrowia.

 

 

Nr księgi rejestrowej: 99-00702

 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Radziejowie działa na podstawie n/w aktów prawnych:

  1. Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1412)
  2. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 618)
  3. Ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885)

 

 

wytworzył: Katarzyna Staśkowiak

wprowadził: Katarzyna Staśkowiak

ostatnia zmiana: 17.05.2016.