Regulamin Organizacyjny

                    Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej

                                           w Radziejowie

 

 

   Rozdział 1

 

Przepisy ogólne

 

 

                                                         § 1

 

 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej                        w Radziejowie zwany dalej Regulaminem określa organizację wewnętrzną                      oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i osób na samodzielnych stanowiskach pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radziejowie, zwanej dalej Powiatową Stacją.
 2. Schemat organizacyjny Powiatowej Stacji stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu.
 3. Szczegółowy zakres czynności dla pracowników Powiatowej Stacji zawiera załącznik Nr 2.

 

                                                Rozdział 2

 

                              Sposób kierowania Powiatową Stacją 

 

 

                                                            § 2

 

 1. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

      w Radziejowie będący Dyrektorem Powiatowej Stacji, zwany dalej Dyrektorem.

 1. W czasie nieobecności Dyrektora, działalnością Powiatowej Stacji kieruje Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie.

 

                                                                 § 3 

             

 1. Pracą Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego kieruje kierownik Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego, a pracą pozostałych komórek organizacyjnych – Dyrektor
 2. Pracownicy Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej podlegają kierownikowi Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego, a pozostali pracownicy w tym kierownik Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego bezpośrednio Dyrektorowi.
 3. W oddziałach i sekcjach mogą być powoływane zespoły realizacyjne, których prace koordynują pracownicy wyznaczeni przez Dyrektora.
 4. W Powiatowej Stacji funkcjonuje system zarządzania jakością opisany w procedurach ogólnych, którym mogą być objęte poszczególne komórki organizacyjne (wyznaczone przez Dyrektora).

            Nadzór nad jakością pracy komórek organizacyjnych objętych systemem zarządzania

            jakością sprawuje wyznaczony przez Dyrektora, specjalista ds. systemu jakości.

            Funkcje kierowników ds. jakości oraz kierowników ds. technicznych sprawują

            w systemie zarządzania jakością pracownicy wyznaczeni przez Dyrektora.

 1. Dyrektor może powołać do realizacji zadań bieżących i problemowych zespoły realizacyjne składające się z pracowników różnych komórek organizacyjnych                    i wyznaczyć koordynatora ich pracy.
 2. Do realizacji szczególnie istotnych zagadnień problemowych Dyrektor może wyznaczyć swych pełnomocników lub koordynatorów.

 

                                                                 § 4

 

1. Główny Księgowy nadzoruje działalność ekonomiczną i finansową Powiatowej Stacji.

 

                                                           § 5

 

1.    Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy wobec wszystkich pracowników Powiatowej Stacji.

2.    W sprawach pracowniczych i socjalnych Dyrektor działa w porozumieniu                            z przedstawicielem załogi, w granicach określonych obowiązującymi przepisami.

3.    Dyrektor organizuje i nadzoruje szkolenia pracowników Powiatowej Stacji.

 

                                                                  § 5  a

 

1. Powiatowa Stacja może prowadzić nie wyodrębnioną organizacyjnie działalność wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie, polegającą m.in. na świadczeniu usług.

 

 

 

                                                   Rozdział 3

 

                           Organizacja wewnętrzna Powiatowej Stacji

 

                                                                  § 6

 

1.    W skład Powiatowej Stacji wchodzą jako jej komórki organizacyjne następujące oddziały i samodzielne stanowiska pracy:

1)    Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego ,

2)    Oddział Ekonomiczny i Administracyjny,

3)    Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,

4)    Samodzielne Stanowisko Pracy- Główny Księgowy,

5)    Samodzielne Stanowisko Pracy - Radca Prawny,

 

 

                                                   Rozdział 4

 

     Zadania poszczególnych komórek organizacyjnych

               i osób na samodzielnych stanowiskach

 

 

                                                      § 7

 

1.    Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych oraz osób na samodzielnych stanowiskach pracy należy w szczególności:

1)    planowanie zadań i sporządzanie okresowych sprawozdań z ich realizacji,

2)    realizowanie zadań wytyczonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego,

3)    gromadzenie informacji oraz opracowywanie ocen, analiz, opinii i innych dokumentów w zakresie działania komórki,

4)    stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez samokształcenie pracowników, szkolenia wewnętrzne, udział w szkoleniach i kursach centralnie organizowanych oraz w szkoleniach dla pracowników stacji powiatowych,

5)    rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków,

6)    aktualizowanie zbioru przepisów prawnych oraz bieżąca analiza zmian obowiązującego prawa,

7)    ścisła współpraca oraz wymiana informacji pomiędzy wszystkimi komórkami organizacyjnymi Powiatowej Stacji w zakresie stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej,

8)    doskonalenie systemu zarządzania jakością,

9)    realizowanie wniosków pokontrolnych organów kontroli państwowej oraz wniosków wynikających z działalności kontrolnej Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

2.    Zadaniem Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego jest prowadzenie nadzoru sanitarnego w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych oraz zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych, zawodowych i powodowanych warunkami środowiska. Zapobiegawczy                i bieżący nadzór sanitarny obejmuje w szczególności:

1)    prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych powodowanych warunkami środowiska,

2)    sprawowanie nadzoru epidemicznego na obszarze działania poprzez: rejestrację chorób zakaźnych i pasożytniczych, analizę sytuacji epidemicznej, opracowywanie wniosków i prognoz, wdrożenie odpowiedniego postępowania epidemicznego, opracowywanie projektów zarządzeń i decyzji oraz wystąpień,

3)    kierowanie akcją sanitarną przy masowych przemieszczeniach ludności,

4)    opracowywanie programów i planów zapobiegawczych działań przeciwepidemicznych, przekazywanie ich do realizacji zakładom opieki zdrowotnej oraz kontrola ich wykonania,

5)    opracowywanie ognisk epidemicznych i przypadków chorób szczególnie niebezpiecznych,

6)    sprawowanie nadzoru nad sterylizacją, dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją,

7)    sprawowanie nadzoru nad szczepieniami ochronnymi, ustalanie ich zakresu              i terminów,

8)    nadzór nad właściwą gospodarką szczepionkami (planowanie zaopatrzenia               i rozprowadzanie szczepionek),

9)    koordynowanie działalności przeciwepidemicznej w Powiatowej Stacji,

10) prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjnej i promocyjnej                     w zakresie epidemiologii, działań prozdrowotnych oraz zwalczania chorób zakaźnych i powodowanych warunkami środowiska,

11) współpraca z WSSE w zakresie określania inwazji pasożytów w populacji dziecięcej,

12) obsługa krajowego systemu nadzoru epidemicznego i kontroli chorób zakaźnych,

13) nadzorowanie bezpieczeństwa żywności i żywienia, materiałów i wyrobów do kontaktów z żywnością i kosmetyków,

14) realizacja zadań w ramach urzędowej kontroli i monitoringu żywności,

15) opracowywanie zbiorczych analiz w zakresie higieny produkcji i obrotu żywnością,

16) nadzór i udział w zwalczaniu ognisk chorób zakaźnych szerzących się drogą pokarmową,

17) ocena jakości zdrowotnej próbek żywności krajowej i importowanej,

18) wykonywanie zadań wynikających z porozumień zawartych między Państwową Inspekcją Sanitarną, Inspekcją Weterynaryjną i innymi inspekcjami,

19) realizacja działań nałożonych przez system wczesnego ostrzegania                        o żywnościowych produktach niebezpiecznych z uwzględnieniem oceny ryzyka dla zdrowia tych produktów oraz koordynowanie innych zadań                   w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności wytyczonych przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego,

20) gromadzenie danych statystycznych oraz opracowywanie ocen, analiz i innych dokumentów w zakresie działania Powiatowej Stacji,

21) sprawowanie nadzoru sanitarnego nad obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej oraz środkami transportu osobowego, zgodnie z potrzebami, warunkami lokalnymi oraz stanem sanitarnym obiektów i środowiska,

22) nadzór sanitarny nad zakładami opieki zdrowotnej,

23) prowadzenie nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem sezonu                wczasowo-turystycznego,

24) nadzór nad stanem sanitarnym i jakością wód w basenach i kąpieliskach, pobór prób do badań laboratoryjnych,

25) prowadzenie monitoringu wody przeznaczonej do spożycia w zakresie stanu sanitarno-technicznego urządzeń wodnych oraz dokonywanie ocen jakości                           w aspekcie ryzyka zdrowotnego jej konsumentów,

26) pobieranie do badań laboratoryjnych próbek, płynów dezynfekcyjnych                    w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych i odnowy biologicznej,

27) nadzór sanitarny nad prawidłowym postępowaniem ze zwłokami i szczątkami ludzkimi,

28) nadzór nad zakładami, obiektami i urządzeniami stanowiącymi potencjalne źródło zanieczyszczenia wody i gleby,

29) nadzór nad terenami wymagającymi ochrony sanitarnej,

30) analiza wyników badań, kontroli i innych materiałów, opracowywanie ocen, opinii, wystąpień, i informacji,

31) uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

32) uzgadnianie warunków do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w zakresie wymogów higieniczno-zdrowotnych,

33) uzgadnianie dokumentacji projektowej pod kątem wymagań higieniczno-zdrowotnych dotyczących budowy i zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,

34) wydawanie opinii dotyczących potrzeby przeprowadzenia i zakresu raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

35) uczestniczenie w dopuszczaniu do użytku obiektów budowlanych,

36) kontrolowanie obiektów budowlanych będących w trakcie realizacji inwestycji,

37) weryfikacja poprawności uzgadniania projektów budowlanych przez rzeczoznawców ds. sanitarno- higienicznych w ramach przeprowadzanych kontroli obiektów,

38) wydawanie opinii o zgodności przedsięwzięć i inwestycji z warunkami sanitarnymi określonymi w przepisach Unii Europejskiej, których realizacja jest wymagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa               ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej,

39) prowadzenie bezpośredniego nadzoru sanitarnego w zakresie higieny, procesu nauczania i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

40) sporządzanie ocen, analiz i informacji o warunkach zdrowotnych                            w placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach i ośrodkach wypoczynku dzieci i młodzieży,

41) uczestnictwo w pracach problemowych w dziedzinie higieny procesów nauczania i wychowania realizowanych na zasadzie działań wytyczonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego,

42) nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla zdrowia pracowników w celu identyfikacji               i usuwania tych zagrożeń oraz prawidłowości interpretacji i przestrzegania przez pracodawców obowiązujących w zakresie higieny pracy przepisów prawnych,

43) prowadzenie postępowania wyjaśniającego i dokumentacji w sprawie chorób zawodowych oraz naruszania wymagań higienicznych i zdrowotnych                     w zakładach pracy,

44) nadzór nad obrotem substancjami i preparatami niebezpiecznymi oraz prekursorami narkotyków kategorii 2 i 3,

45) dokonywanie ocen i analiz w zakresie zapobiegania, zwalczania chorób zawodowych i poprawy warunków pracy,

46) sporządzanie opracowań dotyczących oceny stanu higieniczno-sanitarnego zakładów pracy,

47) udzielanie porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych oraz biologicznych na zdrowie pracowników,

48) kontrola aktualności zaświadczeń o zdolności do pracy, zatrudnionych pracowników w dokumentacji pracodawców,

49)  prowadzenia ewidencji zakładów pracy, w których wymagany jest nadzór nad warunkami środowiska pracy,

50) ocena narażania zawodowego na substancje rakotwórcze w środowisku pracy oraz nadzór nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych                       na te czynniki,

51) promowanie zdrowia w zakładach pracy,

52) udział w akcjach pracowniczych wynikających z sytuacji awaryjnych połączonych ze skażeniem środowiska-współpraca z innymi służbami,

 

 3. Szczegółowy zakres działania Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego obejmuje:

1)    Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy:

a.   opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości i przekazywanie danych do jednostki nadrzędnej,

b.   prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

c.    kontrolowanie porządku i dyscypliny pracy oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy,

d.   prowadzenie kasy Powiatowej Stacji,

e.   współdziałanie z Głównym Księgowym w zakresie wykorzystania funduszu wynagrodzeń,

f.     pobieranie, wydawanie oraz rozliczanie bloczków mandatów,

g.   prowadzenie spraw dotyczących organizacji i struktury stacji,

2)    Prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej i ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami:

a.    rozliczanie kosztów delegacji służbowych,

b.    ewidencja i egzekwowanie dochodów.

 

 

3)    Organizowanie i prowadzenie działalności administracyjno-gospodarczej stosowanej do potrzeb Powiatowej Stacji i jej komórek organizacyjnych:

a.    obsługa kancelaryjna i prowadzenie składnicy akt,

b.    obsługa poczty elektronicznej i centrali telefonicznej,

c.    zapewnienie niezbędnej konserwacji, przeglądów okresowych, napraw                  i remontów zarówno sprzętu, jak i aparatury medycznej,

d.    zaopatrywanie komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji w materiały, sprzęt, media i usługi niezbędne do wykonywania zadań Powiatowej Stacji, zgodnie z procedurami prawa zamówień publicznych,

e.    zaopatrywanie pracowników w niezbędną odzież ochronną i roboczą,

f.     prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych,

g.    utrzymanie pomieszczeń Powiatowej Stacji i jej otoczenia w należytej czystości i porządku,

h.    zapewnienie obsługi transportowej.

4)    Udzielanie komórkom organizacyjnym pomocy w zakresie wdrażania                       i funkcjonowania techniki i systemów informatycznych:

a.    usuwanie drobnych usterek i awarii sprzętu informatycznego,

b.    nadzór nad pracą sieci informatycznej,

c.    nadzór nad dostępem do sieci internetowej, obsługa strony internetowej oraz biuletynu informacji publicznej.

5)    Przeprowadzanie kontroli warunków pracy, przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego Powiatowej Stacji:

a.    informowanie Dyrektora o stwierdzonych zagrożeniach oraz przedstawianie wniosków zmierzających do ich likwidacji,

b.    opracowywanie instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy,

c.    wstępny instruktaż i szkolenia z zakresu bhp/ppoż. dla nowo zatrudnionych pracowników,

d.    prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych                 i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań                    i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

e.    udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,                            w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn                           i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe,

          współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną

      nad pracownikami oraz ze społeczną inspekcją pracy w zakresie poprawy warunków bhp,

6)    Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań obronnych Powiatowej Stacji:

a.    opracowywanie i aktualizacja planów obrony cywilnej,

b.    prowadzenie spraw osobowych w zakresie przewidzianym planem OC,

c.    nadzór nad gromadzeniem, przechowywaniem, konserwacją i rotacją sprzętu i materiałów OC,

d.    planowanie i organizowanie szkoleń w zakresie OC.

7)    Współpraca z mediami

a.    reprezentacja Powiatowej Stacji w kontaktach z mediami,

b.    korelacja i koordynacja współpracy komórek Powiatowej Stacji w zakresie kontaktu z mediami,

c.    monitorowanie wydawnictw prasowych i reagowanie na krytykę prasową,

d.    opracowywanie notatek i komunikatów prasowych,

e.    inspirowanie środków masowego przekazu do działań mających na celu promocję zdrowia.

 

4. Zadaniem Głównego Księgowego jest merytoryczny nadzór nad działalnością ekonomiczną i finansową Powiatowej Stacji oraz w szczególności:

1) sporządzanie sprawozdań finansowych,

2) sporządzanie list płac oraz innych należności pracowniczych-rozliczanie należnych podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3) prowadzenie spraw w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz obliczanie związanych z tym należności,

4) nadzór nad kasą Powiatowej Stacji,

5) planowanie i wykonanie budżetu Powiatowej Stacji,

6) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

7) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych                               i finansowych z planem finansowym,

8) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

5. Do zadań  Radcy Prawnego należy:

                 1) udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,

2) informowanie Dyrektora oraz pracowników komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym oraz interpretowanie przepisów i prowadzenie szkoleń w tym zakresie,

3) informowanie Dyrektora o uchybieniach w działalności Powiatowej Stacji                          w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień,

4) nadzór prawny nad egzekucją należności Powiatowej Stacji,

5) opiniowanie zarządzeń Dyrektora,

6) opiniowanie umów z zakresu prawa cywilnego, rozwiązywania umów o pracę oraz umarzania i rozkładania na raty wierzytelności Powiatowej Stacji,

7) opracowywanie pozwów, pism procesowych oraz apelacji i innych środków zaskarżania,

8) występowanie w charakterze pełnomocnika Powiatowej Stacji w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,

9) kompletowanie zbioru przepisów prawnych i podręcznej biblioteki fachowej.

 

                                                      § 8

Do podstawowych zadań Sekcji Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi należy:

a.    prowadzenie monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia, w kąpieliskach i basenach kąpielowych,

b.    wdrażanie systemu informatycznego Monitoringu  Jakości Sanitarnej Wody

c.    sporządzanie ocen i raportów z zakresu działalności Sekcji

d.    wydawanie decyzji administracyjnych i opinii sanitarnych dotyczących obiektów nadzorowanych

Sekcja kontroluje:

- jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

- jakość wody w kąpieliskach i basenach pod kątem jej przydatności do kąpieli

- stan sanitarno – techniczny obiektów użyteczności publicznej takich jak: hotele, pensjonaty, obiekty wczasowo – turystyczne, zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, odnowy biologicznej, solaria, dworce, obiekty sportowe, kulturalno oświatowe, transport, (np. karetki pogotowia, samochody pogrzebowe)

- stan sanitarno techniczny obiektów służby zdrowia – m.in. szpitale, przychodnie

Działania sekcji mają na celu ochronę zdrowia ludzi przed zagrożeniami wynikającymi:

- ze spożycia wody w przypadku jej nieprawidłowej jakości,

- z korzystania z kąpieli w wodach powierzchniowych i pływalniach,

- z niewłaściwego stanu higienicznego w obiektach użyteczności publicznej i służby zdrowia

                                              § 9

Do zadań  Sekcji Nadzoru Przeciwepidemicznego należy prowadzenie nadzoru epidemiologicznego i kontroli chorób zakaźnych, dokonywanie ocen i analiz sytuacji epidemiologicznej powiatu radziejowskiego, a w szczególności:

 

- prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie zwalczania chorób zakaźnych u ludzi,

- nadzór nad przestrzeganiem zasad prowadzenia szczepień ochronnych,

- analizowanie sytuacji epidemiologicznej miasta i powiatu w zakresie chorób zakaźnych.

Sekcja realizuje w/w zadania poprzez:

- rejestrowanie chorób zakaźnych,

- prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych,

- dokonywanie okresowych analiz epidemiologicznych,

- stały nadzór nad nosicielami chorób zakaźnych,

- sprawowanie nadzoru w zakresie zapobiegania szerzeniu się zakażeń w placówkach medycznych,

- nadzorowanie realizacji Programu Szczepień Ochronnych oraz gospodarki preparatami szczepionkowymi,

- podejmowanie działań w przypadkach nagłych zdarzeń niebezpiecznych dla zdrowia ludności.

 

 

                                              § 10

Do zadań Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku, należy

1. Prowadzenie bieżącego nadzoru sanitarnego nad :

- zakładami produkcji żywności (z wyłączeniem żywności pochodzenia zwierzęcego),

- zakładami obrotu żywnością,

- zakładami żywienia zbiorowego otwartego i zamkniętego, środkami transportu żywności,

- zakładami produkcji i obrotu artykułami mającymi kontakt z żywnością (przedmiotami użytku),

- produkcją i obrotem kosmetykami.

w zakresie :

- kontroli stanu sanitarno-higienicznego, właściwego urządzenia i wyposażenia zakładów,

- kontroli jakości zdrowotnej produkowanej i wprowadzanej do obrotu żywności,

- kontroli prawidłowego stosowania dozwolonych substancji dodatkowych,

- kontrola stosowanych w produkcji i obrocie urządzeń, sprzętu, naczyń i opakowań pod względem ich oddziaływania na

środek spożywczy,

- kontroli higieny produkcji i jakości zdrowotnej materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, środków czystości i kosmetyków,

- kontroli znakowania żywności, materiałów do kontaktu z żywnością, kosmetyków,

- egzekwowania realizacji systemów jakości GHP, GMP i HACCP w nadzorowanych zakładach.

2. Przeprowadzanie urzędowych kontroli zgodnie z harmonogramem planów kontroli na dany rok.

3. Pobór próbek żywności i przedmiotów użytku w nadzorowanych obiektach do badań laboratoryjnych (fizykochemicznych, mikrobiologicznych) w ramach urzędowej kontroli żywności.

4. Prowadzenie granicznej kontroli sanitarnej towarów (żywności, przedmiotów użytku) przywożonych z krajów nie będących członkami Unii Europejskiej i wydawanie świadectw o jakości zdrowotnej.

5. Wydawanie decyzji zezwalających na prowadzenie działalności w zakresie produkcji, obrotu i transportu żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków.

6. Działanie w Systemie RASFF (Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt) w celu wycofania z obrotu żywności niewłaściwej jakości zdrowotnej oraz w systemie RAPEX w celu wycofania kosmetyków niewłaściwej jakości.

7. Opracowywanie ognisk zatruć pokarmowych, podejmowanie działań na rzecz zapobiegania chorobom zakaźnym i cywilizacyjnym.

8. Współdziałanie z innymi inspekcjami i służbami (m.in. Inspekcją Weterynaryjną).

9. Rozpatrywanie skarg i wniosków konsumentów.

10.Prowadzenie postępowania administracyjnego w przypadku stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, prowadzenie dokumentacji.

 

                                                         § 11

 Do zadań  osoby pełniącej obowiązki na Stanowisku ds. zapobiegawczego   nadzoru sanitarnego jest:

 -zapobieganie negatywnym skutkom działalności inwestycyjnej dla zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego, a tym samym ochrony zdrowia ludzi.

Zakres działania w dziedzinie nadzoru zapobiegawczego określony został w art. 3 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i realizowany jest poprzez:

-uzgadnianie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych:

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,

dokumentacji projektowej;

-uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych;

- kontrolowanie obiektów budowlanych będących w trakcie realizacji;

- wydawanie uzgodnień do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na  środowisko.

                                                    § 12

 Do zadań osoby pełniącej obowiązki na Stanowisku ds. higieny dzieci i młodzieży  należą zadania nadzoru nad warunkami higieny w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży. a w szczególności

- dokonywanie oceny higieny pomieszczeń i spełnienia wymagań w stosunku do sprzętu używanego w nadzorowanych obiektach,

- ocena warunków nauczania na podstawie prowadzonych badań środowiskowych,

- kontrola higieny procesów nauczania i wychowania,

- prowadzenie ewidencji obiektów dla potrzeb nadzoru sanitarnego,

- prowadzenie dokumentacji pokontrolnej i postępowania egzekucyjnego,

- przygotowywanie materiałów do planów pracy, sprawozdań, informacji dotyczących oceny stanu sanitarnego nadzorowanych placówek,

- współpraca na rzecz poprawy warunków w placówkach oświatowych i wychowawczych z organami samorządu terytorialnego i innymi instytucjami.

                                             § 13

Do zadań osoby pełniącej obowiązki na Stanowisku ds. prewencji chorób zawodowych należy nadzorowanie warunków zdrowotnych środowiska pracy, zwłaszcza w zakresie zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy, w szczególności :

- przeprowadzanie oceny narażenia zawodowego na czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy, nadzór nad ochroną pracowników przed zagrożeniami środowiska pracy,

- kontrola warunków higieny pracy i sanitarno - higienicznych w zakładach pracy,

- nadzorowanie warunków wprowadzania do obrotu i stosowania substancji i preparatów chemicznych oraz prekursorów narkotyków (klasyfikacja substancji i preparatów, karty charakterystyk substancji i preparatów niebezpiecznych, oznakowanie opakowań, ewidencja produkcji lub obrotu prekursorami),

- kontrola spełnienia obowiązku poinformowania Inspektora ds. Substancji i Preparatów Chemicznych o wprowadzeniu do obrotu niebezpiecznego preparatu chemicznego,

- nadzorowanie wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej,

- ocena narażenia na substancje rakotwórcze w zakładach pracy, kontrola przestrzegania przez pracodawców przepisów rozporządzenia w sprawie czynników rakotwórczych,

- nadzór nad warunkami higieny pracy przy stosowaniu, magazynowaniu, dystrybucji środków ochrony roślin,

- prowadzenie postępowania w sprawie chorób zawodowych, opracowywanie decyzji o stwierdzeniu lub braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej,

-opracowywanie kart stwierdzeń choroby zawodowej,

- opracowanie decyzji administracyjnych i wykonywanie innych czynności w przypadkach naruszeń wymagań higienicznych i zdrowotnych,

- współpraca z organami Państwowej Inspekcji Pracy, Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy i innymi instytucjami w zakresie higieny pracy,

- gromadzenie informacji dotyczących spraw sanitarno-epidemiologicznych i innych informacji przydatnych w ochronie zdrowia ludności, opracowywanie sprawozdań z działalności sekcji,

- przyjmowanie, ewidencjonowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.

 

                                                     § 14

 

4.    Do zadań osoby pełniącej obowiązki  na  Samodzielnym Stanowisku ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie działalności oświatowo- zdrowotnej w dziedzinie zdrowia publicznego w celu ukształtowania odpowiednich  postaw i zachowań zdrowotnych społeczeństwa. W szczególności:

 1) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej w celu kształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych sprzyjających realizacji zdrowego stylu życia,

 2) pobudzanie aktywności społecznej do działań na rzecz własnego zdrowia poprzez: określanie kierunków tematycznych, promowanie programów prozdrowotnych i wdrażanie programów promujących zdrowie,

 3) nadzór nad działalnością oświatowo-zdrowotną prowadzoną przez zakłady służby zdrowia, a także współpraca w dziedzinie oświaty zdrowotnej                             z organizacjami, instytucjami, szkołami i innymi placówkami wychowawczymi,

 4) wizytacje działalności oświatowo-zdrowotnej w zakładach i jednostkach zobowiązanych do jej szerzenia,

 5) organizacja i prowadzenie kształcenia podstawowego i dokształcania w zakresie metodyki zdrowego stylu życia,

 6) inicjowanie i wytyczanie kierunków przedsięwzięć zmierzających                            do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowanie zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy,

 7) prowadzenie indywidualnego i grupowego poradnictwa oraz instruktażu organizacyjno-metodycznego.

 

                                        § 15

 

   Strukturę komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji tworzą następujące oddziały, sekcje i samodzielne stanowiska:

1.    Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego, którego strukturę tworzą:

1) Sekcja nadzoru przeciwepidemicznego,

2) Sekcja higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku,

                 3) Sekcja nadzoru nad obiektami komunalnymi,

                 4) Stanowisko ds. zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,

                 5) Stanowisko ds. higieny dzieci i młodzieży,

                 6) Stanowisko ds. prewencji chorób zawodowych.

2.    Oddział Ekonomiczny i Administracyjny.

3.    Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.

4.    Samodzielne Stanowisko Pracy- Główny Księgowy.

5.    Samodzielne Stanowisko Pracy - Radca Prawny.

 

                                                               § 16

 

1.    Komórki organizacyjne wchodzące w skład Powiatowej Stacji używają do znakowania pism niżej wymienionych symboli:

              1) Odział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego                           N

   2) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny                                                       EA

   3) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji

Zdrowia                                                                                                                   OZ

   4) Samodzielne Stanowisko Pracy- Główny Księgowy                                      GK

   5) Samodzielne Stanowisko Pracy -  Radca Prawny                                           RP

2.    Po symbolach wymienionych w ust. 1 pkt. 1 dodaje się dodatkowy symbol określający rodzaj sprawy z zakresu działalności merytorycznej komórki organizacyjnej:

              1) Nadzoru Przeciwepidemicznego                                                                    EP

              2) Higieny  Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku                                  

              3) Badania Środowiska Komunalnego i Nadzoru nad Obiektami

                  Komunalnymi                                                                                                  HK

              4) Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego                                                         NZ

              5) Higieny Dzieci i Młodzieży                                                                            HD

              6) Oceny Środowiska Pracy i Prewencji Chorób Zawodowych                         HP

3.    Symbol wymieniony w ust. 1 oddziela się od symboli wymienionych w ust. 2 znakiem kropki.

4.    Do znakowania pozostałych spraw z zakresu działalności Powiatowej Stacji stosuje się symbole:

               1) Sprawy z zakresu bhp i ppoż.                                                                        BP

               2) Sprawy z zakresu obrony cywilnej                                                                OC

               3) Sprawy dotyczące kontaktu z mediami                                                         KM

               4) System Zarządzania Jakością                                                                         J

5.    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny- Dyrektor używa symbolu „PIS”.

                 

 

 

                                                                 § 17

 

1.    Zakres indywidualnych obowiązków i czynności pracowników wymienionych w § 3 ust. 2 oraz § 6 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustala Dyrektor.

2.    Szczegółowe prawa i obowiązki Głównego Księgowego i Radcy Prawnego określają odrębne przepisy.

 

 

 

 

 

 

wytworzył: Katarzyna Staśkowiak

wprowadził: Katarzyna Staśkowiak

ostatnia zmiana: 03.08.2016.