ORGANIZACJA

Struktura organizacyjna

Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej

w Radziejowie

 

W skład Powiatowej Stacji wchodzą jako jej komórki organizacyjne następujące oddziały i samodzielne stanowiska pracy:

1)    Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego,

2)    Oddział Ekonomiczny i Administracyjny,

3)    Samodzielne Stanowisko Pracy - Główny Księgowy,

4)    Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,

5)    Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

 

Strukturę komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji tworzą następujące oddziały, sekcje  i samodzielne stanowiska pracy;

1.      Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego;

1)    Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego,

2)    Sekcja  Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

3)    Stanowisko ds. Prewencji Chorób Zawodowych,

4)    Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi,

5)    Stanowisko ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego,

6)    Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży.

 

Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radziejowie

Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych oraz osób na samodzielnych stanowiskach pracy należy w szczególności:

 

1)      planowanie zadań i sporządzanie okresowych sprawozdań z ich realizacji,

2)     realizowanie zadań wytyczonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego,

3)     gromadzenie informacji oraz opracowywanie ocen, analiz, opinii i innych dokumentów w zakresie działania komórki,

4)     stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez samokształcenie pracowników, szkolenia wewnętrzne, udział w szkoleniach i kursach centralnie organizowanych oraz w szkoleniach dla pracowników stacji powiatowych,

5)     rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków,

6)     aktualizowanie zbioru przepisów prawnych oraz bieżąca analiza zmian obowiązującego prawa,

7)     ścisła współpraca oraz wymiana informacji pomiędzy wszystkimi komórkami organizacyjnymi Powiatowej Stacji w zakresie stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej,

8)     doskonalenie systemu zarządzania jakością,

9)     realizowanie wniosków pokontrolnych organów kontroli państwowej oraz wniosków wynikających z działalności kontrolnej Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

 

2.      Zadaniem Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego jest prowadzenie nadzoru sanitarnego w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych oraz zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych, zawodowych i powodowanych warunkami środowiska. Zapobiegawczy i bieżący nadzór sanitarny obejmuje w szczególności:

1)     prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych powodowanych warunkami środowiska,

2)     sprawowanie nadzoru epidemicznego na obszarze działania poprzez: rejestrację chorób zakaźnych i pasożytniczych, analizę sytuacji epidemicznej, opracowywanie wniosków i prognoz, wdrożenie odpowiedniego postępowania epidemicznego, opracowywanie projektów zarządzeń i decyzji oraz wystąpień,

3)     kierowanie akcją sanitarną przy masowych przemieszczeniach ludności,

4)     opracowywanie programów i planów zapobiegawczych działań przeciwepidemicznych, przekazywanie ich do realizacji zakładom opieki zdrowotnej oraz kontrola ich wykonania,

5)     opracowywanie ognisk epidemicznych i przypadków chorób szczególnie niebezpiecznych,

6)     sprawowanie nadzoru nad sterylizacją, dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją,

7)     sprawowanie nadzoru nad szczepieniami ochronnymi, ustalanie ich zakresu i terminów,

8)     nadzór nad właściwą gospodarką szczepionkami (planowanie zaopatrzenia i rozprowadzanie szczepionek),

9)     koordynowanie działalności przeciwepidemicznej w Powiatowej Stacji,

10) prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjnej i promocyjnej w zakresie epidemiologii, działań prozdrowotnych oraz zwalczania chorób zakaźnych i powodowanych warunkami środowiska,

11) współpraca z WSSE w zakresie określania inwazji pasożytów w populacji dziecięcej,

12) obsługa krajowego systemu nadzoru epidemicznego i kontroli chorób zakaźnych,

13) realizacja zadań w ramach urzędowej kontroli i monitoringu żywności,

14) opracowywanie zbiorczych analiz w zakresie higieny produkcji i obrotu żywnością,

15) nadzór i udział w zwalczaniu ognisk chorób zakaźnych szerzących się drogą pokarmową,

16) ocena jakości zdrowotnej próbek żywności krajowej i importowanej,

17) wykonywanie zadań wynikających z porozumień zawartych między Państwową Inspekcją Sanitarną, Inspekcją Weterynaryjną i innymi inspekcjami,

18) realizacja działań nałożonych przez system wczesnego ostrzegania o żywnościowych produktach niebezpiecznych z uwzględnieniem oceny ryzyka dla zdrowia tych produktów oraz koordynowanie innych zadań w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności wytyczonych przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego,

19) gromadzenie danych statystycznych oraz opracowywanie ocen, analiz i innych dokumentów w zakresie działania Powiatowej Stacji,

20) sprawowanie nadzoru sanitarnego nad obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej oraz środkami transportu osobowego, zgodnie z potrzebami, warunkami lokalnymi oraz stanem sanitarnym obiektów i środowiska,

21) nadzór nad zakładami opieki zdrowotnej,

22) prowadzenie nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem sezonu wczasowo-turystycznego,

23) nadzór nad stanem sanitarnym i jakością wód w basenach i kąpieliskach, pobór prób do badań laboratoryjnych,

24) prowadzenie monitoringu wody przeznaczonej do spożycia w zakresie stanu sanitarno-technicznego urządzeń wodnych oraz dokonywanie ocen jakości w aspekcie ryzyka zdrowotnego jej konsumentów,

25) pobieranie do badań laboratoryjnych próbek, płynów dezynfekcyjnych w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych i odnowy biologicznej,

26) nadzór sanitarny nad prawidłowym postępowaniem ze zwłokami i szczątkami ludzkimi,

27) nadzór nad zakładami, obiektami i urządzeniami stanowiącymi potencjalne źródło zanieczyszczenia wody i gleby,

28) nadzór nad terenami wymagającymi ochrony sanitarnej,

29) analiza wyników badań, kontroli i innych materiałów, opracowywanie ocen, opinii, wystąpień, i informacji,

30) uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

31) uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowanie terenu nowych inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko w zakresie wymogów higieniczno-zdrowotnych i ich modernizacji,

32) uzgadnianie dokumentacji projektowej pod kątem wymagań higieniczno-zdrowotnych dotyczących budowy i zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,

33) wydawanie opinii dotyczących zakresu raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

34) uczestniczenie w dopuszczaniu do użytku obiektów budowlanych,

35) przeprowadzanie wizji lokalnych w terenie przed zaopiniowaniem warunków zabudowy inwestycji mogących oddziaływać na środowisko,

36) kontrolowanie obiektów budowlanych będących w trakcie realizacji inwestycji,

37) nadzór nad pracą rzeczoznawców ds. sanitarno-higienicznych realizowanych w ramach przeprowadzanych kontroli obiektów,

38) wydawanie opinii o zgodności przedsięwzięć i inwestycji z warunkami sanitarnymi określonymi w przepisach Unii Europejskiej, których realizacja jest wymagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej,

39) prowadzenie bezpośredniego nadzoru sanitarnego w zakresie higieny, procesu nauczania i wychowywania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

40) sporządzanie ocen, analiz i informacji o warunkach zdrowotnych  w placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach i ośrodkach wypoczynku dzieci i młodzieży,

41) uczestnictwo w pracach problemowych w dziedzinie higieny procesów nauczania i wychowania realizowanych na zasadzie działań wytyczonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego,

42) nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla zdrowia pracowników w celu identyfikacji  i usuwania tych zagrożeń oraz prawidłowości interpretacji i przestrzegania przez pracodawców obowiązujących w zakresie higieny pracy przepisów prawnych,

43) prowadzenie postępowania wyjaśniającego i dokumentacji w sprawie chorób zawodowych oraz naruszania wymagań higienicznych i zdrowotnych w zakładach pracy,

44) nadzór nad gospodarką substancjami i preparatami niebezpiecznymi oraz substancjami uznanymi za prekursory do produkcji narkotyków grupy II,

45) dokonywanie ocen i analiz w zakresie zapobiegania, zwalczania chorób zawodowych i poprawy warunków pracy,

46) sporządzanie opracowań dotyczących oceny stanu higieniczno-sanitarnego zakładów pracy,

47) udzielanie porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych oraz biologicznych na zdrowie pracowników,

48) kontrola aktualności zaświadczeń o zdolności do pracy, zatrudnionych pracowników w dokumentacji pracodawców,

49)  prowadzenia ewidencji zakładów pracy, w których wymagany jest nadzór nad warunkami środowiska pracy,

50) ocena narażania zawodowego na substancje rakotwórcze w środowisku pracy oraz nadzór nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki,

51) promowanie zdrowia w zakładach pracy,

52) udział w akcjach pracowniczych wynikających z sytuacji awaryjnych połączonych ze skażeniem środowiska-współpraca z innymi służbami,

3.      Szczegółowy zakres działania Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego obejmuje:

1)     Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy:

a. opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości i przekazywanie danych do jednostki nadrzędnej,

b. prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

c. kontrolowanie porządku i dyscypliny pracy oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy,

d. prowadzenie kasy Powiatowej Stacji,

e. współdziałanie z Głównym Księgowym w zakresie wykorzystania funduszu wynagrodzeń,

f. pobieranie, wydawanie oraz rozliczanie bloczków mandatów,

g. prowadzenie spraw dotyczących organizacji i struktury stacji,

 

2)     Prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej i ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami:

a. rozliczanie kosztów delegacji służbowych,

b. ewidencja i egzekwowanie dochodów.

 

3)     Organizowanie i prowadzenie działalności administracyjno-gospodarczej stosowanej do potrzeb Powiatowej Stacji i jej komórek organizacyjnych:

a. obsługa kancelaryjna i prowadzenie składnicy akt,

b. obsługa poczty elektronicznej i centrali telefonicznej,

c. zapewnienie niezbędnej konserwacji, przeglądów okresowych, napraw  i remontów zarówno sprzętu, jak i aparatury medycznej,

d. zaopatrywanie komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji w materiały, sprzęt, media i usługi niezbędne do wykonywania zadań Powiatowej Stacji, zgodnie z procedurami prawa zamówień publicznych,

e. zaopatrywanie pracowników w niezbędną odzież ochronną i roboczą,

f. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych,

g. utrzymanie pomieszczeń Powiatowej Stacji i jej otoczenia w należytej czystości i porządku,

h. zapewnienie obsługi transportowej.

 

4)     Udzielanie komórkom organizacyjnym pomocy w zakresie wdrażania  i funkcjonowania techniki i systemów informatycznych:

a. usuwanie drobnych usterek i awarii sprzętu informatycznego,

b. nadzór nad pracą sieci informatycznej,

c. nadzór nad dostępem do sieci internetowej, obsługa strony internetowej oraz biuletynu informacji publicznej.

 

5)     Przeprowadzanie kontroli warunków pracy, przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego Powiatowej Stacji:

a. informowanie Dyrektora o stwierdzonych zagrożeniach oraz przedstawianie wniosków zamierzających do ich likwidacji,

b. opracowywanie instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy,

c. wstępny instruktaż i szkolenia z zakresu bhp/ppoż. dla nowo zatrudnionych pracowników,

d. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

e. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe,

f. współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami oraz ze społeczną inspekcją pracy w zakresie poprawy warunków bhp.

 

6)     Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań obronnych Powiatowej Stacji:

a. opracowywanie i aktualizacja planów obrony cywilnej,

b. prowadzenie spraw osobowych w zakresie przewidzianym planem OC,

c. nadzór nad gromadzeniem, przechowywaniem, konserwacją i rotacją sprzętu i materiałów OC,

d. planowanie i organizowanie szkoleń w zakresie OC.

 

7)     Współpraca z mediami:

a. reprezentacja Powiatowej Stacji w kontaktach z mediami,

b. korelacja i koordynacja współpracy komórek Powiatowej Stacji w zakresie kontaktu z mediami,

c. monitorowanie wydawnictw prasowych i reagowanie na krytykę prasową,

d. opracowywanie notatek i komunikatów prasowych,

e. inspirowanie środków masowego przekazu do działań mających na celu promocję zdrowia.

 

4.      Do zadań Stanowiska ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie działalności oświatowo- zdrowotnej w dziedzinie zdrowia publicznego w celu ukształtowania odpowiednich  postaw i zachowań zdrowotnych społeczeństwa. W szczególności:

 1) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej w celu kształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych sprzyjających realizacji zdrowego stylu życia,

 2) pobudzanie aktywności społecznej do działań na rzecz własnego zdrowia poprzez: określanie kierunków tematycznych, promowanie programów prozdrowotnych i wdrażanie programów promujących zdrowie,

 3) nadzór nad działalnością oświatowo-zdrowotną prowadzoną przez zakłady służby zdrowia, a także współpraca w dziedzinie oświaty zdrowotnej z organizacjami, instytucjami, szkołami i innymi placówkami wychowawczymi,

 4) wizytacje działalności oświatowo-zdrowotnej w zakładach i jednostkach zobowiązanych do jej szerzenia,

 5) organizacja i prowadzenie kształcenia podstawowego i dokształcania w zakresie metodyki zdrowego stylu życia,

 6) inicjowanie i wytyczanie kierunków przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowanie zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy,

 7) prowadzenie indywidualnego i grupowego poradnictwa oraz instruktażu organizacyjno-metodycznego.

 

5.    Zadaniem Głównego Księgowego jest merytoryczny nadzór nad działalnością ekonomiczną i finansową Powiatowej Stacji oraz w szczególności:

1) sporządzanie sprawozdań finansowych,

2) sporządzanie list płac oraz innych należności pracowniczych-rozliczanie należnych podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3) prowadzenie spraw w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz obliczanie związanych z tym należności,

4) nadzór nad kasą Powiatowej Stacji,

5) planowanie i wykonanie budżetu Powiatowej Stacji,

6) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

7) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych  i finansowych z planem finansowym,

8) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 

6.    Do zadań Radcy Prawnego należy:

    1) udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,

2) informowanie Dyrektora oraz pracowników komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym oraz interpretowanie przepisów i prowadzenie szkoleń w tym zakresie,

3) informowanie Dyrektora o uchybieniach w działalności Powiatowej Stacji w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień,

4) nadzór prawny nad egzekucją należności Powiatowej Stacji,

5) opiniowanie zarządzeń Dyrektora,

6) opiniowanie umów z zakresu prawa cywilnego, rozwiązywania umów o pracę oraz umarzania i rozkładania na raty wierzytelności Powiatowej Stacji,

7) opracowywanie pozwów, pism procesowych oraz apelacji i innych środków zaskarżania,

8) występowanie w charakterze pełnomocnika Powiatowej Stacji w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,

9) kompletowanie zbioru przepisów prawnych i podręcznej biblioteki fachowej.

 

 

 

wytworzył: Katarzyna Staśkowiak

wprowadził: Katarzyna Staśkowiak

ostatnia zmiana: 17.09.2008.