OBSZAR WŁAŚCIWOŚCI

 

Na podstawie art. 10 Ustawy z dnia z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1412) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie wykonuje zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na obszarze powiatu radziejowskiego, kierując działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radziejowie.

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 1a, ust. 2 w/w Ustawy w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, organem właściwym jest państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny, z zastrzeżeniem ust. 1a. 
1a. Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny jest:
  1) organem właściwym w stosunku do podmiotów, dla których powiat jest organem założycielskim lub organem prowadzącym, lub w których powiat jest podmiotem dominującym,
  2) organem właściwym w zakresie higieny radiacyjnej.

2. W postępowaniu administracyjnym organami wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego są:
  1) w stosunku do państwowego powiatowego i państwowego granicznego inspektora sanitarnego - państwowy wojewódzki inspektor sanitarny; 
  2) w stosunku do państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego - Główny Inspektor Sanitarny. 

 

 

wytworzył: Katarzyna Staśkowiak

wprowadził: Katarzyna Staśkowiak

ostatnia zmiana: 17.05.2016.